Открийте новата Кирила Корект 10

Функционалности

Обработка на съдържанието на текста


Правописна проверка и корекция

Кирила Корект 10+ проверява и коригира правописа на вашите текстове при работа с български език в програмите от пакета MS Office 2003/2007/2010/2013/2016: Word, Excel, Outlook, Outlook Express, Power Point, Front Page, Publisher, Access.

С Кирила Корект 10+ имате възможност да:

 • коригирате думи с повече от една грешка
 • игнорирате думи с главни букви
 • избирате как искате да са сортирани предложенията
 • добавяте свои думи в потребителски речник

Правописният речник е с актуална редакция и съдържа около 2 млн. думи.


Вграден електронен синонимен речник с добавени антоними

Кирила Корект 10+ позволява:

 • Търсене на синоними в приложенията MS Word, MS Outlook и MS Publisher само с 1 кликване с мишката!
 • Търсене на антоними. За по-задълбочено ориентиране в значението на синонимите (думи със сходно значение), ние добавихме и антоними (думи с противоположно значение).

Кирила Синоним има над 25 000 синонимни реда, като синонимите са с маркери за стилистична употреба и за част на речта.


Двупосочен двуезичен речник (български–английски)

Втора подобрена редакция! Сега вече няма нужда да копирате думата от текста в друго приложение или да я търсите в книжни речници.

 • Близо 130 000 думи, изрази и значения в българско-английския и над 150 000 – в английско-българския речник!
 • Термини и преводни значения от областта на икономиката, ИТ, счетоводство и финанси, правото, наред с общоупотребими думи и изрази.
 • С едно кликване на мишката, в Look–up панела във вашия Word или Outlook ще видите превода на търсената дума с примери за нейната употреба.
 • Ново! Възможност за търсене по форма – единствено с Кирила Корект 10+ няма нужда да търсите по основната дума, можете да откриете превода по която и да е от формите й!

Граматическа проверка и редакция

Кирила Корект 10+ се грижи за някои от най–проблемните аспекти на граматическата коректност при работа с български език.

 • Пунктуация в края на изречение
 • Главна буква в начало на изречение
 • Кавички и скоби
 • Графични символи: пропусната главна буква при имена, липсващи и излишни интервали в текста, оформление на пряка реч, формат на дати и цифри, правопис на съкращенията
 • Запетаи при съюзи и съюзни думи
 • Запетаи при въвеждащи, обособени и вметнати конструкции
 • Запетаи при причастия
 • Запетаи при деепричастия
 • Запетаи при обръщения
 • Запетаи при частици
 • Съгласуване при именната група
 • Съгласуване с глаголи
 • Съгласуване при местоименията
 • Учтиви форми
 • Бройни форми
 • Членуване с пълен определителен член
 • Членуване с непълен определителен член
 • Слято писане
 • Предлози с/със и в/във

Стилистична редакция на текста:

 • Уместност на начало и край на изречение според избрания функционален стил
 • Дължина на изречение
 • Съотношение на съществителни, прилагателни и глаголи в изречението
 • Повторения
 • Паразитни изрази
 • Грешна замяна на думи
 • Неуместност според избран стил
 • Канцеларизми, чуждици
 • Устойчиви изрази
 • Фонетично неблагозвучие

Оформление на текста


Фонетична клавиатура

Кирила Корект 10+ добавя добре познатата ви фонетична клавиатурна подредба за български език на базата на фонетичната близост между звуковете.


Сричкопренасяне

Функцията е съвместима с програмите от MS Office пакета (вж. Технически изисквания). Кирила Корект 10+ сричкопренася вашите текстове по действащите правила за всички възможни позиции в една дума.


Помощни материали


Обяснения към граматичните правила

Подробни обяснителни бележки към всички предложения на модулите на Кирила Корект 10+, които ви помагат да направите своя точен езиков избор.


HTML базирано ръководство на програмата

Ръководството ви дава полезна и бърза информация за инсталацията на програмата, настройките и функционалностите на Кирила Корект 10+.